ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 48ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    10 އޭޕްރީލް 2018،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކިޔެވެނިއެހީ ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ށ.އަތޮޅުގައި ހިންގާ ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ، އަދި އެ ޕްރޮގްރާމަށް މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ށ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 2019ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް އެފް.އޭ.އެމް އިން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާ އޭ.އެފް.ސީ “ސީ” ލައިސަންސް ކޯޗިންގ ކޯސް އަދި ގްރާސް ރޫޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 55.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 46، 47 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              08 އޭޕްރީލް 2018