2018/20-ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ފާސްކުރުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު 2018/20

  • ހުށަހެޅުން:    ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކުރައްވައި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން، އެ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 މާރިޗު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 46ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

29 މާރިޗު 2018