ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 46ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    29 މާރިޗު 2018،  ބުރާސްފަތި – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
    • ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކިޔެވެނި އެހީ ހޯދަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ގެރެންޓާއެއް މެދުވެރިކޮށް އެހީ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ ގެރެންޓާއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 44، 45 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              27 މާރިޗު 2018