ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި، ނަޞޭޙަތްދިނުމާއި، ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން


ނަންބަރ: 2018/19

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން:    ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި، ނަޞޭހަތް ދިނުމާއި، ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީދޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި، ނަޞޭޙަތް ދިނުމާއި، ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީދިނުމުގެ އައިޓަމުގައި އޮތް 210,000.00  ރުފިޔާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށްރަށަށް ބެހުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 މާރިޗު 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 44ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

22 މާރިޗު 2018