ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އައްޔަންކުރުން


ނަންބަރ: 227(N)-2018/18

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/18

  • ހުށަހެޅުން:    މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އައްޔަންކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

      މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 މާރިޗު 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 44ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

22 މާރިޗު 2018