ވިޔަވަތި އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/16

  • ހުށަހެޅުން:   ވިޔަވަތި ޕްރޮގްރާމުން އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ޑްރާފްޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިސްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 40ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

28 ފެބްރުވަރީ 2018