ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުަގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން


 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/14

  • ހުށަހެޅުން:   ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އިސްލާޙްކުރެވި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 39ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

20 ފެބްރުވަރީ 2018