ސެޓްފިކެޓް 4 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް މައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމާ ބެހޭ


    ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/13

  • ހުށަހެޅުން:   ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް 4 އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް 4 އިން ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 39ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

20 ފެބްރުވަރީ 2018