ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ޤަވާޢިދުގެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙް ފާސްކުރުން


   ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/12

  • ހުށަހެޅުން:   ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ޤަވާޢިދުގެ 16ވަނަ މާއްދާގައިވާ ” މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް” އެ ޤަވާޢިދުގެ ގިންތިތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުޤައްރަރާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018ގެ ޤަވާއިދުގެ ހޮވާ ވަނަތަކުގެ ބައިގައި މުޅި މުބާރާތުގެ ދެ ގޮފިން 1، 2، 3 ވަނަ ހިމަނައި ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 39ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

20 ފެބްރުވަރީ 2018