ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޚަރަދުތަފްޞީލް ފާސްކުރުން


         ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/11

  • ހުށަހެޅުން:   ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018ގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018ގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މުބާރާތުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް އެ މުބާރާތުގެ ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

            މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 38ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

12 ފެބްރުވަރީ 2018