އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގުނު ފަރުނީޗަރ ނީލަންކިއުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު:  2018/10

  • ހުށަހެޅުން:   އަތޮޅުގެއިން  ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ފަރުނީޗަރތައް ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

 

  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނީލަން ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި މުޅިއަތޮޅަށް އެއްކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 38ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

12 ފެބްރުވަރީ 2018