ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 39ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    18 ފެބްރުވަރީ 2018،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ޤަވާޢިދުގެ 16ވަނަ މާއްދާގައިވާ “މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް” އެ ޤަވާޢިދުގެ ގިންތިތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުޤައްރަރާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް 4 އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް، އެ މައްސަލާގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 55.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 36، 37، 38 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              18 ފެބްރުވަރީ 2018