ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 36ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    30 ޖަނަވަރީ 2018،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

    • ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 10 އަދި 17 އާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/1 (17 ޖަނަވަރީ 2018) ސަރކިއުލަރގައިވާ އުޞޫލަތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              28 ޖަނަވަރީ 2018