ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން.


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

(N)-2018/68

  • ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން.

 

  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018، ހޯސްޓްކުރުމަށް ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާއި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެ މުބާރާތް ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖަނަވަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 34ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

24 ޖަނަވަރީ 2018