ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2018 ފާސްކުރުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

2018/67

  • ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

                 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2018 އަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

                މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖަނަވަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 34ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

24 ޖަނަވަރީ 2018