ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 78ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏15 އޮގަސްޓް 2023 ، އަންގާރަ،  ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އެކްސެސްދިނުމާއި، ފަންޑް ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން.

  • އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސޭނެ ބަޖެޓުގެ ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2024ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 77ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏      13 އޮގަސްޓް 2023