ކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން


  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

(N)-2017/65

 

  • ހުށަހެޅުން:  2017ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން

 

  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“2017ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް” ޖަލްސާގެ ބަހުސްގެ މަރުހަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖަނަވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 34ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

17 ޖަނަވަރީ 2018