ލާންޗުތަކަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮއެޅުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

N)-2017/63)

 

  • ހުށަހެޅުން:  ލާންޗުތަކަށް މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ފަސޭހައިން ތެޔޮއެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް  ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިން ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮ ގަތުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ލާންޗުތަކަށް މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ފަސޭހައިން ތެޔޮއެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް  ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިން ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮއެޅުމަށްޓަކައި ކްރެޑިޓް ޕާރޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 33ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

16 ޖަނަވަރީ 2018