ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 33ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތިންވަނަ ދައުރުގެ 33ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު

ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    16 ޖަނަވަރީ 2018،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ލާންޗުތަކަށް މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ފަސޭހައިން ތެޔޮއެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިން ކުރެޑިޓަށް ތެޔޮގަތުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 • ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ވިލާކޮލެޖާއެކު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫގެ ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              14 ޖަނަވަރީ 2018