އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2018/61

• ހުށަހެޅުން: އެމްޓީސީސީ އެދިފައިވުމާއެކު އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

• ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
• ނިމުނުގޮތް:
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނަންބަރު MTCC-DSPMIS/2018/00032 (10 ޖެނުއަރީ 2018) ސިޓީން ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެ ފަރާތަށް އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަހަކު 18,000/- ރުފިޔާއަށް، 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖަނަވަރީ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 31ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

11 ޖަނަވަރީ 2018