ކިޔެވެނި އެހީއާ ގުޅޭ ލިއުންތައް ފާސްކުރުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު 2017/60 (N)

• ހުށަހެޅުން: ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

• ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
• ނިމުނުގޮތް:
ކިޔެވެނިއެހީގެ ސިޔާސަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ “ފަހުމުނާމާ” އާއި، “ކިޔެވެނިއެހީގެ އެއްބަސްވުން” އާއި، “އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ އެއްބަސްވުން” ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޑިސެންބަރު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 13:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 28ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

19 ޑިސެންބަރު 2017