ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ވިލާކޮލެޖާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

 (N)-2017/58

  • ހުށަހެޅުން:  ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމު  ވިލާކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޑިސެންބަރު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 13:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 28ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

19 ޑިސެންބަރު 2017