ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 30ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    9 ޖަނަވަރީ 2018،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

    • 2018ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީވުމަށް އިސްކަންދޭ ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

 އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 29ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              7 ޖަނަވަރީ 2018