ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 22ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    14 ނޮވެމްބަރ 2017،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ށ.ފޯކައިދޫ ޤަބުރުސްތާނުގެ ފަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތުގައި މަކަރާއި، ހީލަތް ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުން އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ށ.ޅައިމަގު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ވިލާކޮލެޖުން 2018ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯހާ ބަހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ށ.ފޭދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެރަށު ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށޤ ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްޝަލް ޗެލެންޖް ކަޕްގައި ބައިވެރިވެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާތީ، ބިލެތްފަހީ އެފް.ސީ އަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 276/227/2017/26 (2 ނޮވެމްބަރ 2017) ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 19، 20، 21ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              12 ނޮވެމްބަރ 2017