ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން-2017/54


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2017/54

  • ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ “މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް” މި ސުރުޙީގެ ދަށުން ” 8 މުޅި މުބާރާތުގެ 1ވަނަ ” މި ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ “މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް” މި މާއްދާގެ ދަށުން “8- މުޅި މުބާރާތުގެ 1ވަނަ ބައިވެރިޔާ” މި ނަންބަރު އިތުރުކޮށް މި ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

            މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ނޮވެމްބަރ 7ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 21ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ 2017