ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 21ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    7 ނޮވެމްބަރ 2017،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
    • ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ “މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް” މި ސުރުޙީގެ ދަށުން ” 8 މުޅި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ” މި ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

 

  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              5 ނޮވެމްބަރ 2017