ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން


  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2017/53 -(N)

  • ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕްރަޕޯސަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހޯސްޓްކުރާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިދާއަށް ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2017 ހޯސްޓްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 އޮކްޓޯބަރ 17ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ 2017