ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ އަށް 1 ވޭން ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


އިޢުލާން

ނަންބަރު: IUL)227-ID/227/2017/23)

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 1 ވެހިކަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

މި އިދާރާއަށް ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނު ނަންބަރ (IUL)227-ID/227/2017/21   ގައިވާ މަޢުލޫމާތަކަަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ އެޢިއުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލީމެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚްތަކުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކޮށް  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޝަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން
19 އޮކްޓޫބަރ 2017 (ބުރާސްފަތި) 13:30

26 އޮކްޓޫބަރ 2017 (ބުރާސްފަތި) 13:30

 

މި ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަންޏެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަސްމީ ގަޑީގައި 6540025 ،6540038 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                     25 މުޙައްރަމް   1439

                    15 އޮކްޓޯބަރ  2017