ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    17 އޮކްޓޯބަރ 2017،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހޯސްޓްކުރާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން.
  • މާމުލިލާންޗާ ބެހޭ ރިޕޯޓާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • ށ.ފުނަދޫ ވިލުދޮޅި ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަތުން ށ.ފިރުނބައިދޫ ނެގިއިރު، އެ އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ވަރުވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 16ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              15 އޮކްޓޯބަރ 2017