ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 17ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    10 އޮކްޓޯބަރ 2017،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން
  • ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރީގެ ލައިސަންސް ފޮތްތައް ކާޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން
  • އަތޮޅުވެހި މަރާމާތަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 15ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              08 އޮކްޓޯބަރ 2017