ފާމަސީގެ ދެވަނަ ކޭޝިއަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމާބެހޭ – ނިންމުން ނަންބަރު 51/2017


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނަންބަރ: 227(N)-2017/51

  • ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީ އަށް ކޭޝިއަރަކު ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

                            ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، ފާމަސީގެ ކަންކަން ދައްޗެއްނެތި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ފާމަސީގެ ދެވަނަ ކޭޝިއަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ފެނެއެވެ.

                            މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 އޮކްޓޯބަރ 3ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 16ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

03 އޮކްޓޯބަރ 2017