ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ


ނަންބަރު: (IUL)227-ID/227/2017/21 

އިޢުލާން

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 1 ވެހިކަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

                         މި އިދާރާއަށް ވެހިކަލްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

# ގަންނަން ބޭނުންވާތަކެތި ބޭނުންވާ ޢަދަދު ސްޕެސިފިކޭޝަން
1 ވޭން 01 ބާވަތް: ޕެސެންޖަރ ވޭން

ސީޓިންގ ކެޕޭސިޓީ: 8 ސީޓް

މައިލޭޖް: 20,000km އިން ދަށް

ފިއުލް ޓައިޕް: ޑީސަލް

ކްލަޗް: އޮޓޯ

ޕަވަރ ސްޓިއަރިންގ، ރައިޓްހޭންޑް ޑްރައިވް، އަދި އެއާރކަންޑިޝަން ރަނގަޅު އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

                      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 އޮކްޓޫބަރ 2017ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30އަށް މިއިދާރާއަށް ނުވަތަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 އޮކްޓޫބަރ 2017ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިއިދާރާއަށް ނުވަތަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

                       މި ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަންޏެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަސްމީ ގަޑީގައި 6540025 ،6540038 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                    12 މުޙައްރަމް   1439

                   02 އޮކްޓޯބަރ  2017