ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަރްޔަމް ނާޒުނީ ފާމަސިސްޓަކަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/50


`

 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

               ފުނަދޫ،

        ދިވެހިރާއްޖެ.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަރްޔަމް ނާޒުނީ ފާމަސިސްޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަޤާމު އަދާކުރަމުންދާ މަރްޔަމް ނާޒުނީ، އެމަޤާމުން ފާމަސިސްޓުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 26 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 15ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017