ވިޔަފާރިތަކަށް ނެގޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/49


`

 

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

 ފުނަދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ނެގޭ ކޮންޓެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 26 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 15ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017