ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭ – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/47


`

 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

ފުނަދޫ،

ދިވެހިރާއްޖެ.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މިހާރު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިދާރީ ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 19 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2017