ށ.އަތޮޅުގެ، ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމާ ބެހޭ – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/46


`

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

ފުނަދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ސްޓޭޓް ހައުސްގެ މެނޭޖްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާދެމެދު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 19 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2017