ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އައު ވޭނެއް ހޯދުން – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/45


`

 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

 ފުނަދޫ،

ދިވެހިރާއްޖެ.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް އައު ވޭނެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކައުންސިލުން ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އައު ވޭނެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 އޯގަސްޓް 29 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރު 13ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

29 އޯގަސްޓް 2017