ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 2017 ފާސްކުރުން – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/44


`

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

ފުނަދޫ،

ދިވެހިރާއްޖެ.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 2017 އަށް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހިމަނައިގެން އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 އޯގަސްޓް 29 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 13ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

29 އޯގަސްޓް 2017