ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 16ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    03 އޮކްޓޯބަރ 2017،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ކުނި ނައްތާލުމާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ރޭވިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
    • މާމުލި ލާންޗާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              01 އޮކްޓޯބަރ 2017