ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 15ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    26 ސެޕްޓެމްބަރ2017،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ނެގޭ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިޔަރ މަރްޔަމް ނާޒުނީ ފާމަސިސްޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އެލް.ޖީ.އޭ އިން ފޮނުވާފައިވާ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ އުޞޫލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              24 ސެޕްޓެމްބަރ  2017