ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 13ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:          ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    29 އޯގަސްޓް 2017،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން.
  • ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ކައުންސިލަށް އައު ވޭނެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              27 އޯގަސްޓް  2017