ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3ވަަނަ ދައުރުގެ 12ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    22 އޯގަސްޓް 2017،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  •  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 87ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް މުރާޖަޢާކޮށް އަލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިސްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސަރވާއަށް ތަފާތު މައްސަލަތައް ޖެހެމުން ދާތީ، މިޒަމާނަށް ފެތޭ އައު ސަރވާއަކާއި، އެއަށް ބޭނުންވާ ޔޫޕީއެސް އެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ “ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާ”، ހަމައެކަނި ކުއްޔަށް ޚާއްޞަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި “ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެއްޓުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

  

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 

 

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              20 އޯގަސްޓް  2017