ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 75ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13 ޖުލައި 2023 ، ބުރާސްފަތި،  ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރާނެ ދެ މެންބަރުން ކަނޑައެޅުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 74ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏        10 ޖުލައި 2023