ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 11ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:  ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    15 އޯގަސްޓް 2017،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ރިވިއުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 87ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް މުރާޖަޢާކޮށް އަލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިސްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނަންބަރު (MSG)10-AD/227/2017/5 (10 އޯގަސްޓް 2017) މެސެޖާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

 

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

  

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 4، 5، 6 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              13 އޯގަސްޓް  2017