ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 10ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:  ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    9 އޯގަސްޓް 2017،  ބުދަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2017 އާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
    • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 87ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް މުރާޖަޢާކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިސްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  2. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

   

  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 4، 5 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              07 އޯގަސްޓް  2017