ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/41


  • ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ ގޮތުން ޓެލެފޯން ލައިންތަކުގެ ޢަދަދު 4 އަށް މަދުކޮށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖު (Biz Broadband 2Mbps) ގެ ބަދަލުގައި ދިރާގު ގަވަރމެންޓް އިންޓަރނެޓް 5MB ގެ ޕެކޭޖަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 20ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 8ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

20 ޖުލައި 2017