ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/40


  • ހުށަހެޅުން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަންބަރު BML/FUKB/2017/074    (ޖޫން 2017) އާއެކު ފޮނުއްވާފައިވާ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

18 ޖުލައި 2017