ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/39


  • ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.”

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

18 ޖުލައި 2017