ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/38


  • ހުށަހެޅުން: ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ވަޞީލަތް ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެހިކަލްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ވަޞީލަތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 1000ކޭޖީގެ އައިލެންޑް ޕިކަޕް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

18 ޖުލައި 2017