ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/37


  • ހުށަހެޅުން: ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް ނެގުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފު ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ހައުސްކީޕަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފާސްކޮށް، މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރެކް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

18 ޖުލައި 2017